Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 8:31-32)
Bijbeltekst voor de dag
-- DagelijksWoord.nl
Bijbelgedeelte voor de week
 
2  En de Farizeeën kwamen naar Hem toe en vroegen Hem, om Hem te verzoeken, of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verstoten. 3  Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Wat heeft Mozes u geboden? 4  En zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een echtscheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. 5  En Jezus antwoordde hun: Vanwege de hardheid van uw hart heeft hij dat gebod voor u geschreven. 6  Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. 7  Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; 8  en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. 9  Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. 10  En thuis stelden Zijn discipelen Hem hierover opnieuw vragen. 11  En Hij zei tegen hen: Wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel tegen haar. 12  En als een vrouw haar man verstoot en met een andere trouwt, pleegt zij ook overspel.
Bijbelstudie

Wij bieden de mogelijkheid om thuis, in een huiskring, huisgemeente of gemeente, aan de hand van een power point studie zelf te onderzoeken wat Gods Woord zegt over het huwelijk, echtscheiding en hertrouwen. 

KLIK HIER VOOR DE STUDIE

Iedere week een citaat uit "Niet meer twee, maar een vlees"

 Leugen of waarheid

In Mattheüs 19 stelden de Farizeeën Jezus een vraag over echtscheiding, waarop Jezus antwoordde:

“Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.” 

De Farizeeën reageerden hierop met de vraag: “Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten?” 

Jezus antwoordde hierop door te zeggen: “Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest. 

Let op: de Farizeeën spreken over een gebod (wet); de Here Jezus spreekt over een toestemming van Mozes en niet over een goddelijk gebod. 

Ook Paulus verwijst, in Efeziërs 5:30-31 terug naar de schepping, wanneer hij te maken krijgt met de relatie tussen de man en de vrouw. 

In 1 Timotheüs 2:13 grijpt Paulus nogmaals terug naar de schepping met betrekking tot de verhouding van de vrouw tot de man, namelijk dat de man als eerste geschapen is en daarna de vrouw. 

Dus om het huwelijk goed te kunnen begrijpen, moeten wij teruggaan naar de schepping. 

Bij iedere vraag die verband houdt met echtscheiding en hertrouwen, moeten wij ons in eerste instantie focussen op het huwelijk, tenzij wij in dezelfde val willen lopen waar de Farizeeën en hun tijdgenoten in liepen, waarbij hun blik in eerste instantie gericht was op echtscheiding in plaats van op het huwelijk. 

Laten wij ons verplaatsen in Genesis 1 en 2 om de principes te zien wat het huwelijk werkelijk inhoudt. 

In de eerste plaats is het huwelijk een goddelijke instelling en geen menselijke instelling en de strekking van deze instelling is er één van de scheppingsorde. Het geldt voor alle tijden en voor alle mensen. Het is geen vanzelfsprekende kerkelijke instelling.

Het huwelijk is gegeven in de hoedanigheid van de schepping en niet als gevolg van verlossing. Dit neemt niet weg dat het huwelijk symbolische overeenkomsten heeft met Christus en de gemeente, maar dat betekent niet dat het huwelijk beperkt is tot en door de kerk.

Het huwelijk is voor de gehele mensheid of men nu een jood, moslim, hindoe, christen of atheïst is. Je bent getrouwd of je nu een christen bent of niet. Dit is erg belangrijk om te onthouden.

Hoewel velen zich dit niet realiseren is, omdat het huwelijk een goddelijke instelling is, God Degene is die bepaald hoe het moet functioneren. Wanneer wij het huwelijk zien als een menselijke instelling krijgen wij te maken met het verval van het huwelijk, omdat de mens dan denkt: “Wij hebben het huwelijk lang geleden bedacht met regels zodat wij ons bezit kunnen beschermen en ons gezin geen schade wordt toegebracht. Wij kunnen als mannen erover heersen, er ons voordeel mee doen en het beëindigen op het tijdstip dat wij goed achten.” 

Uiteraard is dit een totaal verkeerd uitgangspunt, want Adam wist niet eens dat hij het huwelijk nodig had, totdat God hem hierop attendeerde. Adam was tevreden totdat God het volgende deed: God gaf Adam de opdracht om de dieren namen te geven waarop Adam zich als het ware afvroeg: “Waar is mijn gezelschap?” (Zie Genesis 1:23-31 en Genesis 2:18-25)

Niet meer twee

KLIK OP DE AFBEELDING OM HET GRATIS PDF e-boek TE DOWNLOADEN

 

GRATIS PDF BOEK "NIET MEER TWEE, MAAR EEN VLEES"

 

HEBT U NIET GELEZEN?

Om niet hebben wij de Boodschap ontvangen, daarom:

KLIK OP DE AFBEELDING OM HET GRATIS PDF E-Boek TE DOWNLOADEN

 

Speciaal voor voorgangers, oudsten, pastorale werkers, enz.